سیستم ارتینگ (Earth System ) :
نیرو ایستا با استفاده از نیروهای با تجربه و با استفاده از استانداردهای بین المللی مانند IEC 61024 – IEC61312-1,2,3,4 – VDE 0675 , VDE0185 و پس از محاسبات دقیق بر روی مقاومت خاک ، مقدار تجهیزات مورد نیاز جهت اجراء سیستم ارت را در قسمت های رینگ اصلی و فرعی ، راد و چاه ارت ، سایز کابلهای ارت ، نقشه کابل کشی ، نقشه اتصالات و غیره را به کارفرما ارائه کرده که این روش باعث پایین آوردن خطا در اجراء و محاسبه دقیق تجهیزات مصرفی جهت تهیه میگردد . محاسبه سایز کابل ارت برای مصرف کننده های یک پروژه نیز پس از محاسبه دقیق به کارفرما جهت کابل کشی به همراه نقشه های مسیر کابل ارائه میگردد .
شرکت نیرو ایستا  با استفاده از جدید ترین نرم افزارهای محاسباتی و نقشه کشی توانایی بالایی در زمینه طراحی، قروش و اجرای سیستم ارت را دارا می باشد .
خدماتی که شرکت نیرو ایستا  در خصوص سیستم ارت ارائه می دهد به شرح زیر می باشد:
– طراحی سیستم ارتینگ جهت رینگ اصلی و محوطه پروژه
– طراحی ارتینگ جهت محیط و تجهیزات داخلی پروژه
– مشخصات فنی و دستورالعمل نصب ارتینگ
– تست شیت تجهیزات ارتینگ
– فهرست مقادیر تجهیزات ارتینگ
– طراحی و دستورالعمل اجراء چاه ارت
– مشخصات فنی و دستورالعمل نصب ارتینگ
– طراحی ، جانمایی و محاسبه تعداد راد و چاه ارت
– محاسبه سایز کابل ارت جهت تابلوها ، موتورها ، بدنه و غیر …
– فهرست مقادیر تجهیزات چاه ارت

453 total views, 1 views today